Lokallagsstyret Partiet Sentrum Vennesla

Tove Dovland Løyning

Jeg er utdannet barnevernspedagog og har terapeutisk og administrativ videreutdanning. Barn, unge og deres familier har vært mitt arbeidsfelt i over 30 år. Jeg er gift, har 2 døtre og mine store interesser er dans og friluftsliv.Mine satsingsområder er barn og unge med fokus på tidlig innsats, mindre testing og mer mestring. Jeg ønsker mindre lekser i skolen til beste for barn og familier, og jeg brenner for frivilligheten og levende lokalsamfunn med møter på tvers av generasjoner. Jeg har erfart hvordan små tilrettelegginger kan gi stor endring i livskvalitet for enkeltmennesker.

Jeg vil jobbe hardt for at det flotte samarbeidet i Vennesla mellom kommune, frivillighet og næringsliv (samskapingplattformen) skal videreutvikles og brukes aktivt av kommunens innbyggere. Alle mennesker har noe å bidra med hvis vi åpner for mangfoldet og gir alle en mulighet. Hvis vi klarer å få frem mer av de menneskelige ressursene som finnes i Vennesla vil det bety store forandringer for hele bygda.

FNs bærekraftsmål balanserer miljø, økonomi og sosiale forhold. Med disse målene som retningsviser i all politikk vil vi i fellesskap, og med et verdig ordskifte, finne frem til de gode løsninger.

Filosofen Løgstrup sier at vi alle «bærer en flik av den andres liv i våre hender». Vi er ikke uavhengige individer, men knyttet sammen gjennom et ansvar for hverandre. Hvis flere får det bedre vil alle få det bedre.

 Lena Renstrøm Mjåland

Jeg er opptatt av at vi må bli mye bedre på å se verdien og ressursene i alle innbyggerne våre, hvor lite A4 noen av oss enn er. Jeg vil at Vennesla skal bli kjent som en kommune hvor vi ikke bare er gode til å tolerere hverandres ulikheter – men til å feire dem! Mangfold er først og fremst en rikdom, som vi må klare å utnytte bedre. Små og store i bygda vår må merke at det ikke bare er plass til alle, men at en plass står tom hvis ikke akkurat du møter opp – og at alle vi andre taper på å mangle deg.

Denne måten å være inkludert på gjør oss sterke, modige, deltakende – og det gjør oss rause. Jeg vil jobbe for at alle områder av lokalpolitikken – også det politiske ordskiftet – preges av denne tanken om at vi trenger absolutt alle. Da kan vi klare å bekjempe utenforskap bedre enn vi har klart til nå. Psykisk uhelse, ensomhet, mobbing, fattigdom, frafall i skolen, fordommer og fiendtlighet er ikke årsaker til utenforskap. De er symptomer på det.

Jeg er nok særlig opptatt av at alle barna og ungdommene våre trenger at vi gir dem en god oppvekst. Da må vi lytte til hva de sier, og prioritere å ta vare på de voksne som skal lede dem trygt ut i verden. Foreldre, barnehagepersonalet, lærerne, bedriftslederen som hjelper lærlingen fram mot fagbrevet, og alle som jobber for et trygt og inkluderende fritidstilbud. Man trenger ikke være nobelprisvinner i økonomi for å skjønne at det å investere i barn gir bedre avkastning enn både bank og børs.

Gheorghe Anton

Jeg er gift og har tre barn, ei jente og to gutter. Familien min er det viktigste som jeg har i livet mitt. 

Vi er opprinnelig fra Moldova og flyttet til Norge i 2010. Jeg har Bachelorgrad i økonomi og finans ifra hjemlandet, og har jobbet som regnskapsfører i noen år der. Etter at jeg flyttet til Norge har jeg jobbet innenfor området logistikk. I dag fungerer jeg som skiftleder i logistikkavdelingen på IKEA. 

Mitt fokus er barnefamilier, barn og ungdommer:

– Sikkerheten til våre barn er den høyeste prioriteringen. Jeg ønsker bedre sikring av skoleveien. 

– Det er mange barnefamilier som sliter med å betale for fritidsaktiviteter, og mange barn slutter på grunn av dårlig økonomi. Mitt mål er derfor å innføre et fritidsaktivitetskort, et kort som vil sikre alle barn minst en fritidsaktivitet uansett hva foreldrene tjener.

 Anne Guri Lindekleiv Eriksen

Jeg er utdannet helsefagarbeider, og har jobbet som tegnspråk assistent for døve barn med tilleggs handikap. Jeg er med i frivilligheten og deltar nå som med-gruppeleder i en terapeutisk gruppe på Mulighetenes Hus.

Selv har jeg dobbelt sansetap med nedsatt syn og hørsel, og jeg er opptatt av å forebygge utenforskap. Jeg ønsker å jobbe for rettigheter og like muligheter for funksjonshemmede både i arbeidsliv og på andre sosiale arenaer.

Mange funksjonshemmede er ufrivillig utenfor arbeidslivet og både kommunen og lokale bedrifter bør være med på å endre dette. Det vil ha stor verdi for den enkelte arbeidstaker, men også for samfunnet som helhet. Jeg mener at dette vil bidra til et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, og vi vil kunne dra nytte av alle de ulike erfaringene og perspektivene som funksjonshemmede kan tilføre. Vi må sørge for at funksjonshemmede har like muligheter til å få jobb og til å utvikle seg i arbeidslivet som andre arbeidstakere. Vi har alle verdifulle ressurser å bidra med, også om en har en nedsatt arbeidsevne.

Ida Børve Larsen

Jeg er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Barnehagene i kommunen gjør en god jobb, men de trenger bedre rammer å jobbe innenfor. Ved å øke bemanningstettheten vil det føre til økt kvalitet på arbeidet med barna. Det blir lettere å fange opp sårbare barn og de som strever. Dersom flere barn får hjelp tidligere er det færre som trenger hjelp når de er voksne.

Tilgang til grøntområder og turstier tilrettelagt for ulike funksjonsnivåer er viktig for å fremme en god folkehelse.

Alle har noe å bidra med i bygda vår. Ulikheter innen bakgrunn, alder, funksjonsnivå, kjønn og språk gjør at vi kommer inn med ulike perspektiver og gjennom samarbeid kan vi sammen komme frem til gode løsninger på ulike utfordringer vi står ovenfor. Samskapningsprosjektet som er satt i gang av kommunen, Frivillighetssentralene og næringslivet er et godt eksempel på dette og noe som fortsatt må satses på og videreutvikles.

Ylva Engestøl

Jeg er student, og er opptatt av klima og bærekraft. Jeg syns det er viktig at vi tar vare på kloden vi lever på og at vi bevarer artsmangfoldet i naturen. Dette er vel så viktig lokalt som nasjonalt, og det er derfor blant annet viktig for meg at vi forsterker kollektivtransport tilbudet, at vi ikke bygger ned myrene og at vi får en bevisstgjøring knyttet til vårt forbruk inn i skolene. 

 

Jeg er også opptatt av at alle skal ha like muligheter i samfunnet, og derav kunne ha mulighet til å delta i arbeidslivet og kunne ta utdannelse.

Tommy Røynås Ingebretsen

Jeg er  45 år.

Styrekompetanse og psykologi. Gründer og Musiker i Tidløs. Tidligere kommunestyrepolitiker og medlem av Levekårsutvalget bl.a i Vennesla Kommune. Aktiv i organisasjonsliv.

 Jeg brenner for fremtidens samfunn og for helse og velferdstjenester. Teknologi og Kunstig Intelligens vil om kort tid være fullstendig integrerte i våre liv. Det er viktig at vi ikke mister nærheten og mennesket i all vår samhandling. Det være seg oppvekst eller alderdom. Vi må styre mot en balanse. Vi trenger å finne nye næringer å leve av, og vi som politikere må legge til rette for dette. Jeg er opptatt av en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. Bekjempelse av nye sykdommer og å sloss for et robust helsevesen som er for alle, er viktig for meg. Mennesker med Downs og andre utviklingshemninger er en hjertesak for meg personlig, og at det blir likestilling blant alle medlemmer i samfunnet. Alle har lik verdi!