Lokallagsstyret Partiet Sentrum Vennesla

Tove Dovland Løyning

Jeg er utdannet barnevernspedagog og har terapeutisk og administrativ videreutdanning. Barn, unge og deres familier har vært mitt arbeidsfelt i over 30 år. Jeg er gift, har 2 døtre og mine store interesser er dans og friluftsliv.Mine satsingsområder er barn og unge med fokus på tidlig innsats, mindre testing og mer mestring. Jeg ønsker mindre lekser i skolen til beste for barn og familier, og jeg brenner for frivilligheten og levende lokalsamfunn med møter på tvers av generasjoner. Jeg har erfart hvordan små tilrettelegginger kan gi stor endring i livskvalitet for enkeltmennesker.

Jeg vil jobbe hardt for at det flotte samarbeidet i Vennesla mellom kommune, frivillighet og næringsliv (samskapingplattformen) skal videreutvikles og brukes aktivt av kommunens innbyggere. Alle mennesker har noe å bidra med hvis vi åpner for mangfoldet og gir alle en mulighet. Hvis vi klarer å få frem mer av de menneskelige ressursene som finnes i Vennesla vil det bety store forandringer for hele bygda.

FNs bærekraftsmål balanserer miljø, økonomi og sosiale forhold. Med disse målene som retningsviser i all politikk vil vi i fellesskap, og med et verdig ordskifte, finne frem til de gode løsninger.

Filosofen Løgstrup sier at vi alle «bærer en flik av den andres liv i våre hender». Vi er ikke uavhengige individer, men knyttet sammen gjennom et ansvar for hverandre. Hvis flere får det bedre vil alle få det bedre.

Ylva Engestøl

Jeg er student, og er opptatt av klima og bærekraft. Jeg syns det er viktig at vi tar vare på kloden vi lever på og at vi bevarer artsmangfoldet i naturen. Dette er vel så viktig lokalt som nasjonalt, og det er derfor blant annet viktig for meg at vi forsterker kollektivtransport tilbudet, at vi ikke bygger ned myrene og at vi får en bevisstgjøring knyttet til vårt forbruk inn i skolene. 

Jeg er også opptatt av at alle skal ha like muligheter i samfunnet, og derav kunne ha mulighet til å delta i arbeidslivet og kunne ta utdannelse.

Gheorghe Anton

Jeg er gift og har tre barn, ei jente og to gutter. Familien min er det viktigste som jeg har i livet mitt. 

Vi er opprinnelig fra Moldova og flyttet til Norge i 2010. Jeg har Bachelorgrad i økonomi og finans ifra hjemlandet, og har jobbet som regnskapsfører i noen år der. Etter at jeg flyttet til Norge har jeg jobbet innenfor området logistikk. I dag fungerer jeg som skiftleder i logistikkavdelingen på IKEA. 

Mitt fokus er barnefamilier, barn og ungdommer:

– Sikkerheten til våre barn er den høyeste prioriteringen. Jeg ønsker bedre sikring av skoleveien. 

– Det er mange barnefamilier som sliter med å betale for fritidsaktiviteter, og mange barn slutter på grunn av dårlig økonomi. Mitt mål er derfor å innføre et fritidsaktivitetskort, et kort som vil sikre alle barn minst en fritidsaktivitet uansett hva foreldrene tjener.

 

 

Tommy Røynås Ingebretsen

Jeg er  45 år.

Styrekompetanse og psykologi. Gründer og Musiker i Tidløs. Tidligere kommunestyrepolitiker og medlem av Levekårsutvalget bl.a i Vennesla Kommune. Aktiv i organisasjonsliv.

 Jeg brenner for fremtidens samfunn og for helse og velferdstjenester. Teknologi og Kunstig Intelligens vil om kort tid være fullstendig integrerte i våre liv. Det er viktig at vi ikke mister nærheten og mennesket i all vår samhandling. Det være seg oppvekst eller alderdom. Vi må styre mot en balanse. Vi trenger å finne nye næringer å leve av, og vi som politikere må legge til rette for dette. Jeg er opptatt av en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. Bekjempelse av nye sykdommer og å sloss for et robust helsevesen som er for alle, er viktig for meg. Mennesker med Downs og andre utviklingshemninger er en hjertesak for meg personlig, og at det blir likestilling blant alle medlemmer i samfunnet. Alle har lik verdi!